Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen en contracten.

Bij ondertekening van een bestelbon komt tussen partijen een contractuele relatie tot stand, waarbij de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden aanvaardt, tenzij er uitdrukkelijk een afwijking is overeengekomen. In geval van aankoop – of leveringsvoorwaarden van de klant die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden, zijn alleen deze laatste van kracht.

2. Verbreking :

Verbreking van deze overeenkomst (o.a.) annulatie van een bestelling) geeft de niet verbrekende partij recht op een verbrekingsvergoeding van 25% op de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen. In geval van bewezen overmacht zijn betrokken partijen ontslagen van het betalen van een verbrekingsvergoeding. Verkochte en/of geleverde goederen worden niet teruggenomen of geruild.

3. Levering en transport :

De goederen worden getransporteerd op risico van de klant. De kosten voor levering zijn inbegrepen in de prijs tenzij anders overeengekomen werd op de bestelbon. Indien de levering door een geval van overmacht wordt verhinderd (bijvoorbeeld en niet limitatief opgesomd brand, breuk, diefstal enz.), heeft onze firma het recht de uitvoering en levering uit te stellen of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval van overmacht ziet de klant uitdrukkelijk af van elke eventuele schadevergoeding.

4. Betalingen :

De facturen dienen contant te worden betaald, hetgeen strikte betaling impliceert uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De verkoper heeft ten allen tijde ook het recht de levering van de goederen afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling bij levering. De facturen die niet tijdig betaald werden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 65,00, meer een nalatigheidsintrest van 10% vanaf de factuurdatum.

5. Klachten :

De klant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de klant ertoe gehouden de goederen bij levering te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen, bij gebreke waaraan de gegevens op de vrachtbrief of de leveringsbon als juist erkend worden. Andere klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de acht dagen na levering of binnen de acht dagen na de ontdekking ervan voor wat gebeurlijke verborgen gebreken heeft.

6. Eigendomsvoorbehoud :

De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang deze niet volledig betaald werden in hoofdsom, intresten en kosten.

7. Geschillen :

Indien de klant een consument is, zal de bevoegde rechter worden aangeduid volgens de bepalingen van artikel 624.1°, 2° en 4° van het gerechtelijk wetboek. In de andere gevallen zijn alleen de rechtbanken te Brugge en het vredegerecht van het eerste kanton Oostende bevoegd. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.